PrintLine


 Kötelespéldány szolgáltatással kaimgsolatos fogalmak

AMICUS
Az AMICUS a Kanadai Nemzeti Könyvtár megbízásából kifejezetten nemzeti könyvtári funkciók ellátására kifejlesztett integrált könyvtári rendszer, mely az ORACLE relációs adatbáziskezelőn alapul. Az Országos Széchényi Könyvtár több európai és tengerentúli alkalmazás után megvette a rendszert és jelenleg a rendszer honosítását végzi.

Bérmunka
Külföldi megrendelő részére előállított sajtótermék.

Braille-írás
Vakok számára készített, a papír felszínéből kiemelkedő, 7 pontból variálható különleges írás, amelyet tapintással olvasnak.

Cenzúra
Ellenőrző tevékenység a kiadásra vagy terjesztésre kerülő művek fölött. A katolikus egyház alkalmazta először a protestantizmus elleni harcban.

Duppozitív
Az a reproduktív anyag, amely a további pozitív kópiák gyártásához szükséges, és az eredeti negatív védelmére szolgál.

Elektronikus dokumentum
A csak számítógéppel olvasható (mágneslemezen, CD-ROM-on vagy egyéb digitális formában megjelenő) dokumentum, beleértve azt a szoftvert is, amely az elektronikus dokumentum része, illetve annak használatához szükséges.

Helyi vonatkozású sajtótermék
Helyi vonatkozású sajtóterméknek minősül a helyi kiadvány (az adott településen, a megjelenési helyen kiadott dokumentum), a helyi tartalmú dokumentum (földrajzi vagy közigazgatási helyi személyekre vonatkozó információt hordozó dokumentum), helyi szerzők (az adott településen élő, dokumentumot alkotó, létrehozó személy) munkája, valamint a helyi nyomtatványok (a nem helyi tartalmú és nem helyi kiadványnak minősülő helyi nyomdatermék).

Időszaki kiadvány
Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből ( számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll. Ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól. Az időszaki kiadványok legfontosabb fajtái: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat, időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjtemények és hasonlók, időszakosan megjelenő adat- és címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai.

ISBN (International Standard Book Number)
Könyvek nemzetközi azonosító száma. Az ISBN megjelölésből és tíz számjegyből áll. Az első rész (első három számjegy) az ország vagy nyelvterület jelölésére szolgál (Magyarország=963), a középső rész a kiadóra és a kiadvány sorszámára vonatkozó számjegyeket tartalmazza, az utolsó egyjegyű szám egy ellenőrző szám (pl. ISBN 963 05 6843 8).

ISSN (International Standard Serial number)
Időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosító száma. Az ISSN megjelölésből és kétszer négy számjegyből áll (pl. ISSN 1214-3442).

Kiadás
Valamely mű azonos szedéséről, egy időben sokszorosított összes példánya. Az új kiadáson fel kell tűntetni, hogy a mű hányadik kiadása ( az első kiadást nem jelzik). A mű egyes kiadásai között lehet tartalmi eltérés, ezért beszélhetünk javított, bővített v. átdolgozott kiadásokról. Egy mű különböző kiadásai eltérő tulajdonságúak, rendeltetésűek lehetnek, pl. különleges gyűjtői igényeket kielégítő ún. bibliofil kiadás, hasonmás vagy fakszimile kiadás, kritikai kiadás, két- vagy többnyelvű (bilingvis vagy poliglott) kiadás. Viszont nem új kiadás az utánnyomás, amely sztereotípia segítségével az eredeti szedésről változatlan formában készül.

Kiadó
Irodalmi, műszaki vagy művészeti munka többszörözésére, közzétételére, forgalomba hozatalára a szerzőtől vagy annak jogutódjától kizárólagos jogot kapó "személy". Nem csak az minősül kiadónak, aki sajtótevékenységgel hivatásszerűen foglalkoznak, hanem minden jogi és természetes személy, aki sajtótermék megalkotásának és előállításának megszervezését saját jogon végzi.

Kolofon
A könyv előállításával kaimgsolatos technikai, jórészt a nyomdai munkákkal kaimgsolatos adatokat tartalmazza: a könyv technikai létrehozásában közreműködő személyek (kiadó igazgatója, felelős szerk. stb.), a könyv műszaki adatai (példányszám, terjedelem, mellékletek stb.), a nyomdai adatok (nyomda neve, székhelye, nyomdai munka táskaszáma, kiadás száma, utánnyomás jelölés stb.).

Könyv
Olyan kiadvány, amely megjelenési módját tekintve nem időszakos, hanem egy kötetben vagy meghatározott számú kötetben befejezett egész, és amely rendszerint szabad szemmel olvasható szöveg, illetve illusztrációkat tartalmaz. A könyv fogalmi körébe tartoznak a közhasználatú elnevezéssel minikönyvnek, albumnak, füzetnek, jegyzetnek, különlenyomatnak stb. nevezett sajtótermékek is.

Könyvhibák
A könyvelőállítása során keletkezett hibák, amelyek csorbítják a könyv szépségét, csökkentik értékét, károsan befolyásolják használhatóságát. A könyv hibái adódhatnak: szerkesztési munkák során, szedés során, tördeléssel kaimgsolatosan, nyomás során és a kötés folyamán.

Kötelespéldány
Magyarországon előállított, vagy külföldön előállított és belföldön kiadott legalább 50 példányban sokszorosított sajtótermék meghatározott számú példánya, melyet az előállító szerv köteles eljuttatni a kiadó terhére az arra jogosult intézményeknek. (Film, videodokumentum és elektronikus dokumentum esetén példányszámtól függetlenül a Magyarországon készített, kiadott vagy forgalmazott dokumentumok kötelespéldányként beszolgáltatandók.)

Kötésváltozatok, kötésfajták
Papírkötés: a kötéstábla és a gerinc papírossal van borítva. Félvászon-kötés: a gerincet esetleg a kötéstábla sarkait vászon borítja, a kötéstábla többi része papírborítású. Egészvászon-kötés: a kötéstábla egész felületét és a gerincet is vászonnal vonják be. Félbőr-kötés: a gerinc, esetleg a sarkok bőrrel borítottak, a kötéstábla többi része vászon vagy papír. Egészbőr-kötés: a gerinc és a kötéstábla bőrrel borított. Egyre gyakoribbak a különböző műanyag-kötések, a lemosható fólia bevonat, és a bőrhöz hasonló nylkötés.

Melléklet
Táblázatok, képek, metszetek, térképek stb., amelyek nincsenek a könyvbe fűzve vagy beragasztva, hanem borítófedélhez, kötéstáblához erősített tasakban vagy más módön vannak a könyvbe helyezve. Nagyobb művekhez kiegészítésül, pótlások, tárgymutatók, esetleg mellékfüzetek formájában különállóan jelennek meg.

Nyilvános közlés
A sajtótermékek árusítása, szétküldése, kézbesítés, üzletszerű kölcsönzése, ingyenes szétosztása, bemutatása nyilvánosság előtt, sugárzása vagy vezetékes továbbítása. (Lényegében a sajtótermék eljuttatása a címzetthez.)

ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer)
Az új kulturális törvény könyvtári ellátásra vonatkozó része teremtette meg a fogalmat: “A miniszter a nyilvános könyvtári ellátás érdekében országos dokumentumellátási rendszert alakít ki, amely magába foglalja a) a könyvtárközi dokumentumellátást, b) a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását, c) a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítását a könyvtári rendszer számára.

Sajtótermék
Sajtóterméknek minősülnek az időszaki kiadványok egyes számai, a könyv, a rádió- és televízió-műsor, a röplap és egyéb szöveges kiadvány (ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt), a zeneművet, grafikát, rajzot, vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt műsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó nyilvános közlésre szánt technikai eszköz, ideértve a sajtótermékek elektronikus változatát is. A grafikát tartalmazó kiadványok közé tartozik a réz- és fametszet, míg fotót tartalmazó kiadványok közé tartozik a mikrofilm, mikrokártya, és a diafilm is. A jogszabályok nem határozzák meg, hogy a sokszorosításnak milyen hordozó anyagon kell történnie. A sajtótermék létrejötte bármilyen hordozó anyagon (papír, vászon, fa, fém, műanyag stb.) megvalósulhat.

Sajtótevékenység
A sajtótermék előállításával, kiadásával, forgalmazásával és nyilvános közlésével kaimgsolatos tevékenység.

Sokszorosító szerv
Sokszorosítógépet üzemben tartó szerv. Sokszorosító szervnek tekinthető minden olyan jogi és természetes személy, aki akár főtevékenységként, akár főtevékenysége elősegítésére melléktevékenységként sokszorosítógépet működtet.

Sokszorosítógép
Minden olyan technikai eszköz (gép, berendezés), amely sajtótermék többszörözésére alkalmas, ide nem értve a jellemzően egyedi példányok elkészítésére szolgáló eszközöket.

Sorozat
Tematikailag összefüggő vagy egymással kaimgsolatba hozható, de teljesen önálló művek azonos formátumban és technikai kivitelben történő folyamatos megjelentetése. Tagjai kiadványonként önálló címmel rendelkeznek, gyakran a sorozaton belül megjelenés sorrendjében számozva. A sorozatot általában sorozatcím fogja össze. A sorozatok azonosítására nemzetközi azonosító szám szolgál (ISSN szám).

Térkép
A földfelület meghatározott méretarányban kicsinyített sík, illetve dombornyomású ábrázolása. A térkép rendeltetése szerint lehet: domborzati, politikai, gazdaságföldrajzi, geológiai, meteorológiai, turista-, város-, autótérkép. Formájukat tekintve lehetnek különálló összehajtogatott lapok, atlasszá összefűzött lapok, falitérképek, domborművű térképek, földgömb formájúak.

Utánnyomás
Valamely sajtótermék az eredetileg maghatározott példányszámon felül további példányok előállítása az eredeti szedés vagy az arról készített matrica, esetleg fotómechanikai úton előállított ofszet- vagy mélynyomóforma felhasználásával. Az utánnyomást nem előzi meg ismételt szerkesztés és szedés, ezért általában nem tekinthető új kiadásnak.
Az utánnyomás történhet tárgyévben vagy tárgyéven kívül, amennyiben tárgyévben történik az utánnyomás a sajtótermékre nem vonatkozik kötelespéldány beszolgáltatás.

Videodokumentum
A műsoros videokazetta, videolemez, videoszalag.

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár

Vissza